İHALE İLANI
KEMALİYE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
            Kemaliye Ocak Köyü İçme Suyu İsalesine Kullanılmak Üzere Boru Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası                   :2018/21 Sayılı Encümen Kararı
1-İdarenin                                  
a) Adresi                                     :Hükümet Konağı   Kemaliye/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası       : 0446 751 21 36        751 28 38
c) Elektronik posta adresi (varsa)      : birlik24104@gmaail.com
2-İhale konusu malın                 
a) Niteliği, türü ve miktarı
                                                         
1
Ø90 mm.Pe 100 Polietilen mamül 10 Atmosfer Basınç Dayanımlı İçme ve Kullanma Suyu Borusu
 
8.566
 
Metre
2
Ø 75 mm. Pe 100 Polietilen mamül 10 Atmosfer Basınç Dayanımlı İçme ve Kullanma Suyu Borusu
 
   154
 
Metre
 
b) Teslim [yeri/yerleri]                Kemaliye Ocak Köyü
c) Teslim[tarihi/tarihleri]             Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içinde alınan malzemeler idareye teslim edilmiş olacaktır.
3-İhalenin                                  
a) Yapılacağı yer                         Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                         17.05.2018 Perşembe günü saat 14.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
            1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)  Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g)   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 12 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,
m) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,
n) (Ek: 08.06.2004 – 25486 R.G. / 33 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
o) (Değişik: 22.06.2005 – 25853 R.G. / 19 md.) Bu şartnamenin 7.3. maddesinde İş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname
4.2.- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1 Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belge.
4.2.2 İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilânçosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.3.1 .Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen  İş Deneyim Belgesi (en son 5 yıl içerisinde bitirilmiş benzer işleri kapsayacak  ve toplam tutarı  ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin  %70 inden az olmayacaktır.
4.4.  Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir
4.4.1.Kamu kurumlarına satışı yapılan aynı tip malzemelerdir.
4.5. Belgelerin sunuluş şekli (Değişik: 08.06.2004 – 25486 R.G. / 33 md.)
4.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek: 22.06.2005 – 25853 R.G. / 21 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde;  Gazete idaresince veya Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.3
4.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
4.5.4- Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “Apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
4.5.5- Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre ve fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Bürosunda  görülebilir ve aynı bürodan  (500,00.-) Beşyüz TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dosya Bedelleri Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Kemaliye şubesi nezdindeki             253 00 152 – 5001 nolu hesabına yatırılacaktır.
8-Teklifler, 17.05.2018 Perşembe günü saat 14.00’ a kadar Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna elden verilecektir.  
9-İstekliler tekliflerini,  mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Nakdi Geçici teminat verilecekse Birliğimizin 7. maddede belirtilen hesabına yatırılarak makbuzu teklif zarfına konulacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
13-Diğer hususlar: İlanda bulunmayan hususlarda İdari Şartname ve Teknik Şartname geçerlidir.
14. Birliğimiz İhale Kanununa Tabi Değildir.
15. Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       İlan Olunur.09/05/2018
KEMALİYE KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI