İHALE İLANI
KEMALİYE  İLÇESİ  KÖYLERE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  BAŞKANLIĞINDAN
           
Kemaliye İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığınca,    Erzincan/Kemaliye Avcı Köy Yolu Betonarme İstinat Duvarı ve Boru Menfez Yapım İşi Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.
            1-İdarenin;
            Adresi: Kemaliye İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KEMALİYE / ERZİNCAN
            Telefon - Fax : (446) 751 2136 - (446) 751 2838
            Elektronik posta adresi (varsa): birlik24104@gmail.com
            2-Yapım İşinin;
            Niteliği- Türü-Miktarı: Boru Menfez ve Betonarme İstinat Duvarları Yapım İşi
            Yapılacağı Yer: Erzincan İli Kemaliye İlçesi Avcı Köy Yolu
            İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
            İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150  (YÜZELLİ) takvim günüdür.
            3-İhalenin;
            Yapılacağı Yer: Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı Salonu  - KEMALİYE / ERZİNCAN
            Tarihi – Saati : 27 / 02 / 2018 SALI Günü Saat 14.00
            Dosya Teslim Tarihi ve Saati: 27 / 02 / 2018 SALI Günü Saat 14.00
            4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
            4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
            4.1.1.Tebligat için adres beyanı. Aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik
posta adresi.
            4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
            4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
            4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
            4.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
            4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
            4.1.8.Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi, ( En son 5 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %50' inden az olmayacaktır. Mühendisler de diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62 inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde belirtilen A–5 grubu işlerdir
 İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisliği'dir.
            4.1.9.İdari Şartnamede belirtilmiş yapı araçları taahhütnamesi ve teknik personel bulunduracağına dair
taahhütname.
 
            4.1.10 Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir
            5-İhale dokümanı Birlik Saymanlığı adresinde görülebilir ve (500,00) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dosya Bedelleri Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Kemaliye şubesi nezdindeki 253 00 152 – 5001 no’lu hesabına yatırılacaktır.
            6-Teklifler 27 / 02 / 2018 SALI Günü Saat 14.00’a kadar Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
            7-İstekliler tekliflerini birim fiyat cetveli şeklinde vereceklerdir. Birim fiyat cetvelleri her iş için ayrı ayrı
düzenlenecektir. İdari Şartnamede belirtilen kurala göre teklif hazırlanacaktır.
            8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakdi teminatlar Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Kemaliye şubesi nezdindeki 253 00 152 – 5001 no’lu hesabına yatırılacaktır.
            9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  90  (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.
            10-İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
            11-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilecektir.
           
12-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
            13-İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname –  teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir.
            14-İşin eksiksiz bitimini müteakip; yer görüldü belgesini hazırlayan teknik elemanlar tarafından işin kabulü yapılacaktır. Hakediş işin kabulünü yapan idarenin teknik elemanları tarafından düzenlenecektir. Yüklenicinin hakedişi Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığınca gerekli ödenek geldiğinde ödenecektir. 
            15-Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         
            16-Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir       
            İlan olunur. 16 / 02 / 2018
 
 
KEMALİYE KÖYLERE HİZMET
 GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI